wonen

Wonen 50+ vrouwen

Interview met Dini Eekhuis over het wonen in de Akropolistoren op het Zeeburgereiland. Ze woont er nu een jaar met 85 andere bewoners en ze hebben intussen veel gemeenschappelijke activiteiten opgezet 

Brief aan de wethouder over de nieuwe regels bij de woonruimteverdeling van sociale woningen in de regio, 27 mei 2020

Nieuwskrant van de werkgroep wonen, februari 2023

Actueel ...... een nieuwe nota ouderenhuisvesting

Het college van B en W heeft als ambitie grote clusters ouderenhuisvesting te bouwen als onderdeel van de grote bouwstromen die op stapel staan. De afdeling ouderenhuisvesting van de gemeente speelt hierop in met de nota ouderenhuisvesting 2019 – 2022. Om de diverse groepen die zich met dit onderwerp bezig houden erbij te betrekken, werd 23 oktober 2018 een bijeenkomst belegd waar de conceptnota ter bespreking lag.
Een flink aantal WOUW-vrouwen was aanwezig op deze bijeenkomst.

LEREND NETWERK: een gemeentelijk initiatief t.b.v. het bedenken van huisvestingsvormen voor ouderen, die eenzaamheid kunnen voorkomen.
Op dinsdag 23 oktober kwam een gemêleerd gezelschap van belangstellenden in ouderenhuisvesting een hele dag bijeen. In een compact programma probeerden we snel tot resultaten te komen die op korte termijn in een proefproject zouden kunnen worden uitgeprobeerd.Er is hard gewerkt in een aantal groepjes.

Uitgegaan werd van een klavertje vier.
De blaadjes hiervan waren BEWONERS, ORGANISATIE, BOUWOPGAVE, FINANCIËN.
Ieder kreeg een (klaver)blaadje toegewezen waardoor we een positie innamen van waaruit we naar het onderwerp konden kijken. Het bleek een effectieve werkwijze waarmee snel resultaten kunnen worden geboekt.
Er vonden interessante discussies plaats met als onderwerpen:
1. “when the heat is on”. Bij dit onderwerp gaat het erom gebruik te maken van de vele plannen die in de maak zijn. Daarin staat de bouwopgave centraal.
2. “living as a service”. Hier staat een slim gebruik van de exploitatie in de belangstelling. Financiën staan hier centraal.
3. “who cares”. Het hoofdaccent ligt hier de bewoners. Het gaat dan om betrokkenheid van bewoners op elkaar en het tot stand brengen van woonvormen waar informele zorg en formele zorg elkaar aanvullen. Er is een link naar zorgconcepten zoals zorginstellingen ontwikkelen vanuit hun verzorgingshuispositie. 

Persoonlijke noot van Dini: De discussies leidden voor mij tot inzichten dat het mogelijk is om met een goede vorm van samenleven het vereenzamen te beperken. Ik ben al jaren bezig met dit onderwerp waarbij de Akropolistoren mijn ideaal was. Het is ons gelukt deze woonvorm te realiseren, waarin veel WOUW-vrouwen een aandeel hebben gehad.
Natuurlijk lukte het niet in een dag een concreet voorstel uit te werken, maar ik heb wel stimulansen gekregen om er verder mee aan de slag te gaan. In de werkgroep wonen zullen we voortgaan met de discussie hoe we het beste ons steentje bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van goede ouderenhuisvesting.

In het voorjaar 2018 hebben we als WOUW er bij het nieuw te vormen bestuurscollege op aangedrongen per wijk een cluster woningen te bestemmen voor ouderen, zodat ouderen in de wijk waar ze al wonen bij elkaar kunnen wonen met een ontmoetingsgelegenheid om vereenzaming tegen te gaan. Zo zou je enerzijds in de buurt van je oude buren kunnen blijven en anderzijds meer met gelijkgestemden bij elkaar kunnen wonen. Om dit te realiseren kan bijvoorbeeld gedacht worden aan 'gespikkeld' wonen. In een geschikt flatgebouw wordt elke keer als er een woning vrijkomt, deze woning toegewezen aan iemand van de doelgroep.

In de werkgroep wonen blijven we voorlopig bezig om ons te bemoeien met een goede vorm van zelfstandig wonen met steun en hulp dicht in de buurt. 

Netwerk Age Friendly City's

De gemeente Amsterdam heeft zich in juli 2015 aangesloten bij het netwerk Age Friendly City's van de Wereld gezondheidsorganisatie WHO. In het kader van deze 'Vriendelijke Ouderen Stad' is ook het Platform Ouderen Amsterdam opgericht. Wij hebben ons als Wouw aangesloten bij de werkgroep Wonen van dit platform, dat regelmatig inspreekt bij de commissie- en raadsvergaderingen. Op deze wijze hopen we een betere ingang te hebben om te bewerkstelligen dat meer seniorenwoningen worden gebouwd. 

Met onze werkgroep of samen met de werkgroep wonen van POA gaan we op excursie om te onderzoeken of en hoe verzorgingshuizen worden omgebouwd tot zelfstandige seniorenwoningen en hoe de huurprijzen zich ontwikkelen. O.a. bezochten we de woongemeenschap van ouderen op het W.G.terrein, de Flesseman en gaan we binnenkort naar Vondelstede. Daar zal onze aandacht vooral uitgaan naar moderne hulpmiddelen.

Kan ik thuis blijven wonen als ik oud ben?

Wie zijn wij?

Binnen WOUW is de werkgroep WOUW-wonen actief. Deze groep bestaat uit ongeveer 12 leden, die regelmatig bij elkaar komen om allelei lopende zaken betreffende ouderenhuisvesting te bespreken. Daarnaast zijn steeds verschillende leden actief als vertegenwoordiger van de werkgroep bij diverse bijeenkomsten en symposia op het gebied van wonen en ouderen.

Wat signaleren wij?

Ook Amsterdammers worden steeds ouder. Zo groeit de groep mensen die na hun pensioen nog actief deel kunnen en willen blijven maken van de maatschappij. De ontwikkelingen in de maatschappij, het scheiden van wonen en zorg, spelen hier op in. Op veel fronten lopen deze ontwikkelingen te snel en te rigoureus. Dit tij proberen wij te keren. Ook zien wij een potentiële markt voor wat jongere ouderen die zelfstandig willen wonen. Daarbij zoeken ze een toegankelijke woning waarin zij het liefst tot het einde willen blijven wonen. Binnen het huidige woningaanbod worden zij nog niet echt gezien. Veel van deze mensen blijven daarom wonen waar ze al jaren wonen, totdat het echt niet meer gaat. Dan is het vaak te laat om nog te verhuizen en een nieuw bestaan op te bouwen.

Wat willen wij?

Onze ideeën en wensen hebben we vorm gegeven in bijgaand overzicht.
WOUW-wonen richt zich nu meer op maatschappelijke vraagstukken zoals het niet alleen méér, maar ook betaalbaar (ver)bouwen van woningen, vooral binnen de Ring A 10. Bij de scheiding van wonen en zorg moeten er voldoende voorzieningen in de directe woonomgeving zijn. 
We hebben een plan ontwikkeld voor het verbouwen van leegstaande panden tot complexen van makkelijk toegankelijke woningen. Het betreft zowel kantoren als maatschappelijk vastgoed. Met een aantal eigenaren en beleidsmakers uit de gemeente en de politiek hebben we over onze ideeën gesproken. 

Wat hebben we bereikt

 - Na 9 jaar heeft de werkgroep Wonen van de Wouw, samen met enkele andere groepen, een locatie gevonden op het Zeeburgereiland, waar in de zomer 2017 88 woningen in de woontoren Akropolis bestemd zijn voor 55+-ers. Goedkope en middeldure huur.
 - De vormgeving van onze ideeën heeft geleid tot het oprichten van het  Platform WoonInitiatieven Amsterdam, waaraan ook mannen kunnen deelnemen. Dit Platform heeft zich losgemaakt van WOUW en is op zoek naar geschikte panden.

 

WOUW-vrouwen zetten zich in voor de positie van 50+vrouwen in Amsterdam. Wij doen dat met veel plezier en energie. De vereniging is opgericht in 1981.

CONTACT

WOUW Amsterdam

p.a. d 'Oude Stadt, Kerkstraat 123,

1017 GE Amsterdam

Mail   Folder   Agenda dec nov okt 23 

ACTUEEL

- Sigrid Kaag - reactie brief, 26 okt 23

Opzij - Partneralimentatie, 27 febr 23

- Brief aan Mariëtte Hamer, 12 mrt 22, over partnergeweld

Manifestatie tegen Seksueel Geweld, 29 jan 22

Vrouwen in Verkiezingstijd nr 1, 2, 3

      Fem Partijwijzer, nr 4, 5, 6, 7, 8

#MeToo, discussie voorjaar '20

-  'Voor wat hoort wat', Fem Talk, NVR, over de winst van werk en de waarde van zorg, 27 juni '19

-  Wensenpakket, inspraak bij coalitie A'dam, 'Gespikkeld wonen', realisatie en Ouderenhuisvesting, apr '18

 -  Verslag themamiddag 'Het zelfgekozen levenseinde', door Stichting de Einder, 15 nov '17

 -  Verslag themamiddag over het testament en levenstestament, door notaris Hélène Faasen, 28 juni '17

- Wouw in de Binnenkrant, sept '20