<img src="uploads/images/zelfstandigheid.jpg" alt="Zelfstandigheid" />
<h1>Economisch zelfstandig</h1>
De studiegroep ‘Economische Zelfstandig’ is opgezet vanuit de feminismegroep n.a.v. een themamiddag voor de Wouw. Hier bleek namelijk uit een inventarisatie van feministische punten dat als belangrijkste aandachtspunt ‘economische zelfstandigheid voor vrouwen’ werd genoemd. Reden genoeg om hiervoor een nieuw werkgroep en website voor op te zetten.

Wat betekent economische zelfstandigheid voor oudere vrouwen?

In het voorjaar van 2012 zijn we hapsnap begonnen met persoonlijke vragen als: hoe is jouw financiële situatie door de jaren heen geweest? Heb je je belemmerd gevoeld, bijv. door het ‘krabbemand-effect’ en ‘koninginnegedrag’? Wat betekent moederdag voor jou? etc. En tegenwoordig speelt de vraag: hebben vrouwen een keuze om al dan niet economische zelfstandigheid na te streven? Lees verder over het begin. Twee punten waar de laatste tijd veel over te doen is zijn partneralimentatie en de verdeling van het pensioen. Beide onderwerpen spelen na een scheiding.

I. Pensioen: evaluatie van de wet Verevening Pensioen bij Scheiding

Laatste nieuws, 8 maart 2018. Een aanzienlijke verbetering van de Wet VPS is in de maak. Voor de laatste evaluatie van de wet Verevening Pensioen bij Scheiding heeft minister Koolhaas enkele essentiële wijzigingen aangebracht. Namelijk dat de verdeling van het pensioen automatisch wordt toegepast bij een scheiding en dat conversie het uitgangspunt wordt. Alleen duurt het nog enkele jaren voordat de wet is gewijzigd. Hierover hebben we namens de NVR op 12 maart een brief geschreven, een tweede brief op 13 juni met uitgebreider commentaar en nog een derde brief met toelichting en bijlagen

Opgelet: conversie is nu al mogelijk! Belangrijk voordeel in vergelijking met de huidige situatie is dat bij conversie iemand financieel onafhankelijk wordt van de ex met betrekking tot het pensioen.

Vanuit de NVR is in mei 2018 een beknopt artikel rondgestuurd aan de lidorganisaties van de NVR om vrouwen te attenderen over de komende veranderingen waar tot nu toe weinig aandacht aan is besteed in de media. Een tweede artikel gaat wat dieper in op deze gecompleceerde materie.

Meer info over pensioenen staat op de website van Economisch Zelfstandig. Lees ook wat er speelde bij de evaluatie van de wet op 13 juni 2017. Genoeg reden om de Nederlandse VrouwenRaad te benaderen om als NVR een brief te sturen aan het kabinet en Tweede Kamerleden met voorstellen die vrouwen minder benadelen en daarbij ook pensioenrechten van samenwonenden opnemen. De NVR is daarop ingegaan en 4 december 2017 is een brief de deur uitgegaan.

II. Partneralimentatie

Laatste nieuws, 11 juni 2018. Na een lange stilte van 15 maanden komen de drie partijen met een aangepaste versie van de Wet en hun reactie op kamervragen. De NVR heeft 3 september een brief met toelichting en bijlagen aan de initiatiefnemers gestuurd. Eind september worden kamervragen door de initiatiefnemers beantwoord.

Wat is er aan voorafgegaan: En toen werd er plotseling in de Tweede Kamer op 20 juni 2012 een initiatiefwet over partneralimentatie ingediend door de PVV, die ons inziens voor vrouwen financieel heel nadelig zou uitpakken. De belangrijkste punten waren om de partneralimentatie te verkorten van 12 naar 5 jaar en om de rechtsgrond te wijzigen. Daarom hebben we een brief geschreven aan de Tweede Kamercommissie ‘Veiligheid en Justitie’ met daarin onze standpunten ten aanzien van de voorgestelde wetswijzigingen en met de vraag voor een hoorzitting. Deze wet is in januari 2014 ingetrokken.

Daarna bleek dat de VVD, PvdA en D66 ook van plan waren om een initiatiefwet partneralimentatie in te dienen, wat zij op 19 juni 2015 hebben gedaan. Dit wetsontwerp was bijna geheel identiek aan het wetsontwerp van de PVV!
De initiatiefnemers hebben, zoals gebruikelijk, bij enkele rechtsorganen advies gevraagd. De Raad van State was in september 2016 op alle punten negatief. In de vaste Kamercommissie, waar de discussie in de Tweede Kamer wordt voorbereid, bleek dat de initiatiefnemers vasthouden aan hun eigen wetsontwerp. Het wachten is nu op de Nota, die in de Tweede Kamer wordt behandeld. Lees ook de officiële kamerstukken tot nu toe. 

Actuele ontwikkelingen

En plotseling, terwijl niemand het verwachtte vanwege de verkiezingstijd, kwam op 14 maart 2017, de dag vóór de verkiezingen, een Nota van Wijziging uit, opgesteld door de drie initiatiefnemers. De belangrijkste wijziging daarin is dat de rechtsgrond van partneralimentatie teruggedraaid wordt van 'verlies aan verdiencapaciteit tijdens het huwelijk' naar 'levenslange lotsverbondenheid'. Dit heeft grote consequenties voor de berekening van de hoogte van de partneralimentatie. Lees overzichtsartikel hierover.

Twee van de drie initiatiefnemers van het wetsontwerp komen niet terug in de Tweede Kamer.

De bespreking van het wetsvoorstel in de Commissievergadering Veiligheid & Justitie is uitgesteld totdat er een nieuwe regering aantreedt.

Aanmelding bij de NVR

In mei 2014 heeft de Wouw zich aangemeld bij de Nederlandse VrouwenRaad (NVR) met de bedoeling om een discussie onder vrouwen aan te zwengelen over de voor en tegens van deze wet. De NVR kan géén eensluidende mening namens de 53 aangesloten organisaties vertolken, maar kan wel instemmen om onder vrouwen, en ook onder mannen, een discussie op gang te brengen over partneralimentatie. Partneralimentatie heeft namelijk alles te maken met economische zelfstandigheid van vrouwen vóór en tijdens het huwelijk.

Op 1 december 2016 is er een brief naar de lidorganisaties gestuurd en een brief naar de commissieleden van de ministeries van Veiligheid en Justitie, OCW en EZ&W. Inmiddels zijn er twee werkgroepen opgezet vanuit de NVR. 

- Studiegroep EZ, stellingen en meningsvorming

De ene werkgroep houdt zich bezig met meningsvorming over ‘economische zelfstandigheid van vrouwen’ vóór en ná het huwelijk. In deze studiegroep worden stellingen met een toelichting opgesteld, die invloed hebben op de economische situatie van vrouwen. Dus ook opvoeding, opleiding, beroepskeuze, beeldvorming in de politiek en de media, etc. Vrouwen, en ook mannen, kunnen reageren op deze stellingen. Het is de bedoeling om hiermee te beginnen zodra de wet in de Tweede Kamer behandelt gaat worden. Wil je op de hoogte gehouden worden? Stuur een mailtje naar info@economischzelfstandig.nl  Bekijk ook onze flyer en website.

- Expertgroep, de wet en belangenbehartiging

De andere groep bestaat uit juristen en zij bekijken de wet partneralimentatie op juridische aspecten. De bedoeling is om na te gaan wat de gevolgen zijn voor vrouwen in de praktijk wanneer de partneralimentatie daadwerkelijk wordt teruggebracht tot 5 jaar en de rechtsgrond wordt gewijzigd. Zet deze wet vrouwen aan om eerder financieel op eigen poten te staan zoals de motivatie voor deze wet luidt? De bedoeling is om met argumenten het beleid te beïnvloeden ten gunste van vrouwen. 

Op de website studiegroep EZ staan, behalve enkele stellingen en polls, ook de officiële stukken betreffende de wet en onze reacties daarop. En verder publicaties in de pers en veel artikelen die de economische situatie van vrouwen beïnvloeden. 

 

 

<img src="uploads/images/zelfstandigheid.jpg" alt="Zelfstandigheid" />
<h1>Economisch zelfstandig</h1>

WOUW-vrouwen zetten zich in voor de positie van 50+vrouwen in Amsterdam. Wij doen dat met veel plezier en energie. De vereniging is opgericht in 1981.

CONTACT

WOUW Amsterdam
p.a. Pastorie van de Vredeskerk
Pijnackerstraat 9

1072 SJ Amsterdam

E mail   Folder

ACTUEEL

-  Wensenpakket Wouw voor coalitie, 'Gespikkeld wonen', hoe realiseren,

Ouderenhuisvesting, 24 apr 2018

 

 -  Verslag themamiddag 'Het zelfgekozen levenseinde', door Stichting de Einder, 15 nov 2017

 

 -  Verslag themamiddag over het testament en levenstestament, door notaris Hélène Faasen, 28 juni

 

 -  Film 'De Dappere Patiënt', m.m.v. WOUW-vrouwen, 13 sept 3 uur

TWEETS